Chinese-West Medical Center  LLC - 中西医结合医疗中心
Gui Pi Wan
Tonify Spleen Qi
Price: $18.00
Zuo Gu Shen Jin Wan
For Sciatic Nerve Pain
Price: $18.00
Liu Wei Di Huang Wan
Tonify Ying for lower back pain, hot flashes when menopause
Price: $15.00
Bu Zhong Yi Qi Wan
tonify Qi for futique
Price: $18.00
Te Xiao Jing Zhui Tong Pian
for neck pain
Price: $18.00
Te Xiao Zao Ren An Ming Pian
For sleep
Price: $18.00
Fu Ke Yang Rong Wan
from body inside make beauty, for pinple too
Price: $18.00
Jing Gui Shen Qi Wan
for lower back pain and feel feet cold, feet edema
Price: $18.00
Tao Hong Si Wu Tang
for dysmenorrhea
Price: $25.00
Jian Fei Wan
loose Weight
Price: $25.00
Gui Pi Wan
tonify Qi
Price: $18.00
Products
 
 
Website Builder provided by  Vistaprint